Szkoła Podstawowa nr 2
im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Sandomierzu

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 642):

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – Nauczanie Zdalne

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są  w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów w nauczaniu zdalnym, zapoznaje się uczniów oraz ich rodziców.
 5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego.
 6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

1) Aneks do kryteriów oceniania – historia i wos – nauczanie zdalne

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

Ocenie podlegają:

 • karty pracy (zdjęcia lub skany), rozwiązane ćwiczenia, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową poprzez: załączniki drogą elektroniczną, zdjęcia, screeny, Messenger we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami;
 • odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji on-line;
 • testy do rozwiązania wysłane przez nauczyciela we wskazanym czasie;
 • dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami;
 • prezentacje i albumy na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami.

   Uczeń:

 • ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela pracę pisemną, która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami, niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 • uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie.
 • wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco a ocena zapisana jest w dzienniku elektronicznym.
 • oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela
 • poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:

 1. a) przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
 2. b) podaje ofertę dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,
 3. c) uczeń prowadzi konsultacje on-line z nauczycielem przedmiotu.

2) Aneks do kryteriów oceniania z języków obcych ( angielski, niemiecki) - nauczanie zdalne

Ocenie podlegają:

Zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany wykonanych prac, nagrania spotkania on-line, prezentacje, testy przygotowane na platformie.

 • Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym przez nauczyciela terminie, traktowane jest każdorazowo, jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze (np.), 4 nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Dotychczasowo zdobyte np. pozostają ważne. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.
 • Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie
  zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 • Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie przekazywana za pośrednictwem e-dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.
 • Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela.
 • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że podlegają one ocenie.
 • Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
 • Nie poprawia się ocen z kart pracy.
 • Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
 • W klasach młodszych informacja o terminach zaplanowanych pracach domowych, testach sprawdzających, spotkaniach online jest przekazywana w indywidualnych wiadomościach do rodziców, opiekunów za pomocą e-dziennika.
 • Ocena aktywności na czas zajęć zdalnego nauczania dotyczy krótkich zadań leksykalno gramatycznych przesłanych drogą mailową i podlega ocenie plusami
  i minusami – 5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna.
 • Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  a ocena zapisana jest w dzienniku elektronicznym. 

Procentowe progi ocen:

 

100% -90%

                        6

celujący

89% - 71%

                        5

bardzo dobry

70% -55%

                        4

dobry

54% - 40%  

                        3

dostateczny

39% - 20%  

                       2

dopuszczający

19% - 0 %    

                       1

niedostateczny

 3) Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – nauczanie zdalne

Uczniowie oceniani będą na podstawie:

- przesyłanych do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań dodatkowych; uczeń może otrzymać ocenę lub znaki + zamieniane na ocenę po 5 zadanych pracach (2 znaki + to ocena dopuszczająca, 3 znaki + to ocena dostateczna, 4 znaki + to ocena dobra, 5 znaków + to ocena bardzo dobra, ocenę celującą uczeń może otrzymać za rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu trudności)

- kartkówek, prac klasowych przeprowadzonych w formie testów on-line (z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiału), ocenianych wg zasad WRO.

 1. W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań oraz trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy.
 2. Oceny uzyskane w zdalnym nauczaniu mają wagę 1.
 3. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć  w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.
 4. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.
 5. Ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy.
 6. Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie informacji słownej przez e-dziennik lub e-mail i wpis ocen w e-dzienniku.
 7. Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny końcoworocznej.
 8. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i rodziców danej klasy w trakcie godziny lekcyjnej lub w innym ustalonym terminie. W tym czasie odpowiada na  pytania uczniów i rodziców zadane przez wiadomości dziennika elektronicznego (lub inną ustaloną drogą).

4) Aneks do kryteriów oceniania z wychowania fizycznego– nauczanie zdalne

   Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej.

Wszystkie materiały edukacyjne dla uczniów będą przekazywane w formie prezentacji, konspektów, filmów, linków do filmów oraz filmów instruktażowo-pokazowych w zakresie wiedzy, wynikające z wymagań z podstawy programowej.

Zasady ogólne :                                 

 • ocenianiu podlegają zadania wyznaczone przez nauczyciela, systematyczność i sumienność ich wykonywania
 • ocena opiera się na informacji zwrotnej udzielonej e-mail od rodzica lub od samego ucznia,sprawdzaniu wiedzy za pomocą ankiety zwrotnej, odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

5) Aneks do kryteriów oceniania z chemii– nauczanie zdalne

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce:

Sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności umożliwiają:

 • praca domowa
 • przekrojowa praca domowa,
 • praca na lekcji on-line
 • sprawdzian online w określonym czasie wysłany
 • inne formy wskazane przez nauczyciela – prezentacja, praca pisemna

Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak:

 1. obiektywizm,
 2. indywidualizacja,
 3. konsekwencja,
 4. systematyczność,
 5. jawność.
 6. terminowość

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów i Częstotliwość sprawdzania

 1. Prace domowe terminowe +, trzy + ocena bardzo dobra(za każdy – ocena wyjściowa w dół o stopień)
 2. Prace domowe przekrojowe, powtórzeniowe (większa liczba zadań) oceniane z w/w zasadami i progami procentowymi
 3. Prezentacje, prace twórcze oceniane zgodnie z w/w zasadami i progami procentowymi

6) Aneks do kryteriów oceniania z geografii, przyrody– nauczanie zdalne

 1. Obowiązują oceny w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.
 2. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na bieżąco.
 3. Wszystkie oceny w nauczaniu zdalnym są ważne i będą uwzględnione w ocenie końcoworocznej.
 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności oraz zaangażowanie ucznia.
 5. Ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wykonania zadań domowych odbywa się poprzez: załączniki drogą elektroniczną, zdjęcia, samodzielne prace pisemne i projektowe uczniów.
 1. Oceny cząstkowe wystawiane są zgodnie z obowiązującym systemem procentowym     w szkole. Skala procentowa uwzględnia uczniów z obniżonymi wymaganiami. Za aktywność można otrzymywać również plusy i minusy. Dotyczy to krótkich prostych zadań przesłanych drogą mailową (5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna).
 2. Po zrealizowaniu określonych działów, uczniowie w ramach sprawdzenia wiedzy przesyłają nauczycielowi rozwiązane polecenia (testy, prezentacje multimedialne, projekty).
 3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 4. Nie poprawia się ocen z kart pracy.
 5. W przypadku choroby lub szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału uczeń ma możliwość uzupełnienia braków w następujący sposób:
 • przedstawienie przez nauczyciela braków, wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia;
 • propozycja dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności;
 • konsultacje on-line z nauczycielem.

    11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela

    12. Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie przekazywana za pośrednictwem e-dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

   13. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że podlegają one ocenie.

   14. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Statucie Szkoły.

7) Aneks do kryteriów oceniania z języka polskiego – nauczanie zdalne

Podczas zdalnego nauczania:

 • wagi ocen pozostają bez zmian;
 • uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. (sprawdzone po powrocie do szkoły);
 • uczeń ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną (Office 365 – Outlook, OneDrive, dziennik elektroniczny) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami (niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną);
 • uczeń ma obowiązek tworzyć prezentacje na zadany temat (zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami);
 • nie tworzymy dodatkowych kryteriów, a każda ocena jest opisana w komentarzu;
 • uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni;
 • uczeń prowadzi konsultacje on-line z nauczycielem przedmiotu
 • wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco w dzienniku elektronicznym
 • poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni
 • uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie.
 • w przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez:
 1. wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia;
 2. podanie oferty dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności.

8) Aneks do kryteriów oceniania informatyki, techniki– nauczanie zdalne

       Uczniowie będą oceniani za: – zadania domowe, karty pracy, skany, spotkania na Team, Skype, Discord itp.

Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to e-dziennik, Office 365, email i inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela.

Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.

Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Procentowe progi

Procenty

Ocena

0-29%

niedostateczny

30-49%

dopuszczający

50-74%

dostateczny

75-89%

dobry

90-100%

bardzo dobry

100% oraz bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe

celujący

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian dopóki uczniowie nie wrócą do szkoły.

Informatyka

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

 • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości na
  e-dziennik
 • Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych Office 365
 • Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (testów online) na platformie Migra
 • Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana w dzienniku. Czas na realizację jest 24 h od aktywacji testu
 • Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (testu) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela
 • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
 • Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną.

Technika

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

 • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości na 
  e-dziennik
 • Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione na podstawie zdjęć, później przesłanych nauczycielowi.
 • Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum odpowiedzi na pytania zawarte w formatce lekcji.
 • Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

9) Aneks do kryteriów oceniania plastyka, muzyka – nauczanie zdalne

Plastyka

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania podany jest jako praca domowa w dzienniku elektronicznym. Termin wykonania pracy to dwa tygodnie. Pracę należy: podpisać na pierwszej stronie (wyraźnie drukowanymi literami: imię i nazwisko, klasa), zrobić zdjęcie pracy i wysłać na adres mailowy nauczyciela (Office 365)
Muzyka
Uczeń zapoznaje się z zagadnieniami (znaczenie terminów muzycznych, życie i twórczość słynnych kompozytorów, grupy instrumentów), które zostają podane jako praca domowa w dzienniku elektronicznym. Odpowiedzi na krótkie pytania należy przesłać drogą mailową (Office 365) / dziennik elektroniczny.

10) Aneks do kryteriów oceniania z fizyki – nauczanie zdalne

Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia:

 • zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, odpowiedzi na pytania, które dołączone są jako załączniki do wiadomości
 • wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych
 • odpowiedzi ustne podczas lekcji online po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniem aktywność na lekcjach prowadzonych online
 • prezentacje multimedialne, referaty
 • kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformie

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi: dziennik Vulcan, Office 365, Microsoft Teams, platforma e-podręczniki

Cele oceniania bieżącego:

- informowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

- motywowanie ucznia do dalszej pracy

- informowanie rodziców o postępach, ewentualnych trudnościach uczniów w nauce

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać w ustalonym przez nauczyciela terminie. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji, brak reakcji ucznia skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela, ale w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę obydwie uzyskane przez ucznia oceny(tj. uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy), nie poprawia się ocen z kart pracy. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia oraz jego wkład włożony w wykonaną pracę.

Procentowe kryteria ocen:

100% - 90% - bardzo dobry

89% - 75% - dobry

74% - 50% - dostateczny

49% - 30% - dopuszczający

29% - 0% - niedostateczny

100% plus zadanie dodatkowe – celujący      

11) Aneks do kryteriów oceniania z biologii– nauczanie zdalne

Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia:

 • notatki własne na podane przez nauczyciela punkty, zadania domowe, przesłane karty pracy, odpowiedzi na podane pytania, które dołączone są jako załączniki do wiadomości
 • wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych
 • odpowiedzi ustne podczas lekcji online po uprzednim umówieniu się nauczyciela  z uczniem
 • aktywność na lekcjach prowadzonych online oraz aktywność i zaangażowanie w pracę podczas nauczania zdalnego np. przez e-dziennik
 • prezentacje multimedialne, referaty, prace z własnej inicjatywy uczniów
 • kartkówki i sprawdziany przesłane na e-dzienniku

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi:

- e- dziennik

- Microsoft Teams

- platforma e-podręczniki

- Office 365

Ocenianie bieżące:

 • informowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych poprzez wpisy ocen na e-dzienniku
 • informowanie rodziców o postępach lub ewentualnych trudnościach uczniów w nauce poprzez oceny na e-dzienniku, a także poprzez wiadomości przesyłane na adresy mailowe
 • podane przez nauczyciela zadania do wykonania są obowiązkowe
 • nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji, brak reakcji ucznia skutkuje oceną niedostateczną
 • uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela
 • przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia oraz jego wkład włożony w wykonaną pracę.

Kryteria oceniania są zgodne ze Statutem SP 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu

12) Aneks do kryteriów oceniania edukacja wczesnoszkolna– nauczanie zdalne

 • W okresie nauczania zdalnego prowadzi się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  uzgodnionych z dyrekcją szkoły oraz rodzicami. Zastosowane narzędzia to:  e- dziennik, Microsoft Teams, platformy edukacyjne, Office 365, komunikatory itp.
 • Kontakt z rodzicami oraz uczniami odbywa się  poprzez e dziennik, telefon oraz  dostępne aplikacje i komunikatory (WhatsApp, Mesenger i inne).
 • Nauczyciel systematycznie realizuje podstawę programową poprzez codzienny kontakt z rodzicami i uczniami za pośrednictwem edziennika oraz wybranych narzędzi.
 • Praca ucznia jest stale monitorowana. Ocenie podlegają wytwory pracy dziecka w tym m.in. prace plastyczno-techniczne, prowadzone karty pracy, zeszyty a  także wypowiedzi ustne i pisemne, doświadczenia przyrodnicze.  Weryfikacja wiedzy odbywa się po uzgodnieniu terminu z rodzicami poprzez dostępne narzędzia; filmy, zdjęcia, rozmowy.
 • Podstawowym celem monitorowania pracy dziecka w edukacji wczesnoszkolnej jest zachęcanie go do systematycznej i samodzielnej pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dostrzeganie sukcesów z poczynionych osiągnięć.

13) Aneks do kryteriów oceniania religia– nauczanie zdalne  

 • Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych,
 • Oceny zachowują swoją pierwotną wagę,
 • Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
 • Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła)
 • Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.
 • Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.
 • Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.

 

Kalendarium

Dzisiaj jest:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9

tel./fax: (15) 832 25 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 864-176-44-80

REGON: 001187839

Dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: studioweb.net.pl