Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

Program profilaktyczno-prewencyjny  dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty " powstał pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz   Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji.  Zainicjowany został w roku szkolnym 2006/2007 i trwa do dnia dzisiejszego.

Jego celem jest zapewnianie wszechstronnego bezpieczeństwa dzieciom w wieku lat 7-9, przez podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw,  nawyków i umiejętności . Jak wynika bowiem z informacji Policji w tej grupie wiekowej wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń. Są to przede wszystkim wypadki komunikacyjne, nieszczęśliwe zdarzenia przy pracach polowych, pogryzienia przez psy oraz uprowadzenia i wykorzystanie seksualne.


 

 

 

Do najczęstszych przyczyn tragedii z udziałem dzieci można zatem zaliczyć:

 •  wtargniecie na jezdnię ;

 • niewłaściwą jazdę na rowerach , rolkach i deskorolkach;

 • niebezpieczne zabawy na poboczach i w sąsiedztwie ulic;

 • przebieganie drogi przed jadącymi pojazdami;

 • nagłe wejście na jezdnię spoza stojącego pojazdu;

 • poruszanie się po drogach o zmierzchu bez elementów odblaskowych;

 • wykonywanie prac polowych bez nadzoru dorosłych

 • brak opieki osoby dorosłej w czasie zabaw podwórkowych;

 • łatwość i naiwności w nawiązywaniu kontaktu z osobami obcymi.

Dzieci  bywają niestety nie tylko ofiarami są też sprawcami wypadków .

Program "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty " jest skierowany nie tylko do uczniów klas I- III, ale także do ich rodziców i nauczycieli.

Jego główne cele polegają na:

 1. Ograniczeniu liczny nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci.

 2. Podniesieniu poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym.

Cele pośrednie programu to:

 1. Pogłębienie wiedzy specjalistycznej w powyższym zakresie  rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 2. Aktywizacja rodziców i nauczycieli do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zainicjowanie w szkołach powstawania Rad Bezpieczeństwa.

 3. Zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie drogi do i ze szkoły, wycieczek, itp.

 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zabaw w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec osób obcych.

 5. Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia elementów odblaskowych.

 6. Przybliżenie dzieciom roli policji i kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta.

 7. Wyrobienie nawyku kulturalnego zachowania w środkach komunikacji.


 
 

 

 

Program podzielony jest na bloki tematyczne , których odbiorcami są odpowiednio rodzice, nauczyciele i dzieci:

Treści dotyczące edukacji rodziców:

 •  omówienie zasad przyznawania Certyfikatu Bezpieczeństwa;

 •  zapoznanie z zasadami odpowiedzialności osób dorosłych za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci będących pod ich opieką;

 • omówienie przyczyn najczęstszych wypadków z udziałem dzieci i sposobów ich unikania ( elementy odblaskowe i ich znaczenie)

Treści dotyczące edukacji nauczycieli:

 •  omówienie zasad przyznawania Certyfikatu Bezpieczeństwa;

 •  przypomnienie podstawowych zasad BHP;

 •  zapoznanie z aspektami prawnymi odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły;

 •  instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej;

 •  przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie wycieczek szkolnych;

 •  zapoznanie z podstawowymi symptomami "dziecka krzywdzonego"

 •  zwrócenie uwagi na potrzebę systematycznego sprawdzania czy dzieci korzystają z elementów odblaskowych przekazanych w trakcie programu.

Treści dotyczące edukacji dzieci:

 •  Moja droga do szkoły.

 •  Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

 •  Niebezpieczne zabawy -jak unikać zagrożeń? ( woda, ogień, prąd, zabawy na śniegu i lodzie)

 • Jestem widoczny -jestem bezpieczny!

 •  Uwaga - obcy!

 •  "Zły dotyk"

 •  Bądź i Ty przyjacielem Pana Policjanta.

 •  Moja "Mała karta rowerowa"

 •  O rety! Wypadek!

Każda placówka, która wzorowo i zgodnie z regulaminem zrealizuje program i jego założenia , a tym samym poprawi bezpieczeństwo swoich uczniów może otrzymać wyróżnienie w postaci tzw. Certyfikatu Bezpieczeństwa.