Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNY  DLA KLAS I-III

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W SANDOMIERZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TREŚCI EDUKACYJNE

 

CEL

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

 

RODZICE

NAUCZYCIELE

 

 

 

Warunki przyznawania certyfikatu bezpieczeństwa

· Zapoznanie
z programem profilaktyczno – prewencyjnym:
 „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny
i Ty”

a)    Cele, bloki programowe, wymagania

b)    Przydział zadań

 

· Nazwanie problemu

· Przedstawienie programu jako środka zapobiegawczego

·  Nakreślenie planu działań

 

·   Spotkanie rodziców ze specjalistą do spraw prewencji

·  Wykład

·  Film

·  Dyskusja

· Policja

· Dyrektor szkoły

· Koordynator programu

· Nauczyciele koordynujący pracę w klasach

Najczęstsze

nieszczęśliwe

zdarzenia z

udziałem dzieci

w tej grupie wiekowej – statystyka,  przyczyny
 i sposoby

zapobiegania  im

 

· Opis problemu – udział dzieci w zdarzeniach zagrażających ich bezpieczeństwu

· Zwiększenie kompetencji opiekuńczo –wychowawczych oraz ich aktywizacja służąca zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku

 

· Dostarczenie wiedzy rodzicom i nauczycielom dotyczącej

bezpieczeństwa dziecka ( między innymi określenie

odpowiedzialności osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci będących pod ich opieką)

· Stworzenie rodzicom warunków do nabywania umiejętności wychowawczych, służących bezpieczeństwu dziecka

 

· Pogadanka

· Film

· Praca w grupach

· Konkurs Rodzin

· Wychowawcy

· Pedagog szkolny

· Policja

· Nauczyciele koordynujący

 

 

 

UCZNIOWIE

 

 

 

 

Moja droga do szkoły.

·  Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach

 

· Zapoznanie uczniów
z zasadami poruszania się w ruchu drogowym

· Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

· Wskazanie niebezpiecznych zachowań na drodze będących przyczyną wypadków

· Określenie z dziećmi niebezpiecznych miejsc po drodze

 

· Zajęcia wychowawcze

· Wycieczka
z policjantem

· Konkurs plastyczny:

 - „Moja droga”

· Zajęcia  w grupach

 – tworzenie makiety

 

· Wychowawcy

· Policja

· Rada Rodziców

· Pogotowie rówieśnicze

· Samorząd Szkolny

· Nauczyciele koordynujący

Jestem widoczny –jestem bezpieczny

 

 

·  Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach

 

· Uświadomienie i utrwalenie w świadomości dziecka konieczności noszenia elementów odblaskowych

 

· Rozdanie elementów odblaskowych

·Policja

· Koordynator programu

· Nauczyciele koordynujący

O rety!  Wypadek!

 

 

· Kształtowanie

właściwych reakcji

w sytuacji zaistnienia

wypadku

 

·  Zapoznanie uczniów ze sposobem postępowania w roli:

a)  uczestnika wypadku

b)  świadka zdarzenia

 

·Film

·Pogadanka

·Zajęcia integracyjne

·Turniej rodzin

·Pokaz akcji ratowniczej
z omówieniem ( Policja, Straż Pożarna, Służba Ratownictwa Medycznego)

 

· Policja

·Koordynator programu

· Dyrekcja szkoły

· Wychowawcy

· Nauczyciele

koordynujący

Moja mała karta rowerowa

 

 

·   Poznanie znaków drogowych
i bezpiecznego poruszania się po drogach

·   Zapoznanie uczniów
z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami poruszania się w mieście i na wsi

·   Przygotowanie roweru do bezpiecznej jazdy

·  Zaznajomienie
z podstawowym  wyposażeniem rowerzysty   

·   Trenowanie umiejętności praktycznych

 

·Zajęcia wychowawcze – „Znaki na drodze”,

tekścik małego rowerzysty

· Spotkanie
z policjantem
i z przedstawicielem klubu turystyki rowerowej PTTK –Sandomierz

· Znakowanie rowerów

 

· Nauczyciel techniki

· Wychowawcy

· Policja

· Dyrekcja szkoły

· Koordynator programu

· Nauczyciele koordynujący

 

Niebezpieczne zabawy - jak unikać zagrożeń ? 

 

 

·              Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania
z urządzeń i miejsc( zagrożenia -woda, ogień, prąd)

 

·  Zaznajomienie
z właściwymi sposobami

eksploatacji urządzeń elektrycznych, obsługą podstawowego sprzętu gaśniczego Zapoznanie ze sposobami zachowania się podczas pożaru, powodzi, wypadku drogowego

Wskazanie niebezpieczeństw oraz sposobów unikania ich (niewłaściwego zachowania się nad wodą, w górach, w lesie podczas zabaw na śniegu, lodzie, podczas wycieczek i sytuacji korzystania z materiałów pirotechnicznych itp.

·              Poszerzenie repertuaru bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

·Pokaz nauczyciela

·Spotkanie
i pokaz służb ratowniczych

·- straży pożarnej, grupy ratownictwa medycznego, policji

·Zajęcia wychowawcze
z udziałem opiekuna i uczniów Koła Przyrodniczego

·Spotkanie
z nauczycielem wf-u

 

·Plebiscyty

·klasowy i plebiscyt

·ogólnoszkolny

·  Wychowawcy

·  Przedstawiciele Policji,

·  Straży Pożarnej,

·  Grupy Ratownictwa

·  Medycznego

·  Koordynator programu

·  Rada Bezpieczeństwa

·  Pogotowie

·  Rówieśnicze

·  Nauczyciele

·  koordynujący.

 

 

 

Pies przyjaciel - pies agresor.

 

·  Bezpieczna zabawa z psem

 

· Zapoznanie z reakcjami psów i sygnałami jakie dają nam zwierzęta

·  Nauka zachowania się na wypadek ataku psa. Ćwiczenie pozycji obronnej.

 

·  Gazetka ścienna – „Pies agresywny , a pies przyjaciel”

·  Spotkanie
z weterynarzem oraz z policjantem - opiekunem psa policyjnego wraz
z podopiecznym

·  Wykład
i ćwiczenia praktyczne

 

·  Nauczyciel koordynujący

·  Pedagog szkolny

·  Lekarz – weterynarz

·  Policja

·  Nauczyciele wychowawcy

Zły dotyk

 

 

·   Uczenie zachowań służących

nietykalności osobistej

 

 

a)   Wdrażanie do reagowania
w sytuacjach zaistnienia niebezpieczeństw takich jak:                  

b)   agresja fizyczna, psychiczna

c)   próby wykorzystywania seksualnego

d)   złego dotyku

· Uświadomienie uczniom prawa dziecka do odmowy rówieśnikowi i osobie dorosłej

 

·  Zajęcia warsztatowe z pedagogiem i psychologiem szkolnym

·  Trening zachowań asertywnych

·  Pokaz filmu pt. „Gadki z psem ”

 

·Pedagog szkolny

·Psycholog

·Wychowawcy

·Nauczyciele koordynujący

Uwaga obcy!

 

 

·                    Kształtowanie postaw ograniczonego zaufania wobec osób obcych

 

·                    Wypracowanie umiejętności odmowy osobom obcym  w sytuacji:

a)  poczęstunku

b)  otwierania drzwi do domu podczas nieobecności dorosłych

c)  namowy do oddalenia się (zaproszenia do obcego mieszkania, samochodu,
w ustronne miejsce)

d)  zagrożeń związanych z reklamą, internatem ( cyberprzemoc)

 

·   Zajęcia lekcyjne -pogadanka

·   Drama - ćwiczenie przez uczniów odmowy w różnych sytuacjach

·   Trening asertywności

·   Film

·  Wychowawcy

·  Pedagog szkolny

·  Przedstawiciele policji

·  Nauczyciele

·  Koordynujący

·  Nauczyciel informatyki

Dbam o

bezpieczeństwo

swoje i innych

 

 

· Wdrażanie do przemyślanego, rozsądnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych

·  Systematyczne
i konsekwentne  przestrzeganie „Jasnych zasad w szkole"

· Trenowanie umiejętności:

a)  rozpoznawania własnych potrzeb

b) rozpoznawania potrzeb innych ludzi

c)  zaspakajania potrzeb
w sposób akceptowany społecznie

d) niesienia pomocy innym

e)  rozwiązywania konfliktów

f)   negocjacji

g)  odmowy spożywania używek ( alkohol narkotyki, papierosy)

·Tworzenie osobistych sieci wsparcia w sytuacjach problemowych

· Działania profilaktyczne liderów  dziecięcych

 

·  Zajęcia wychowawcze

·  Zajęcia warsztatowe

·  Spotkanie
z pedagogiem szkolnym ii psychologiem

 

 

·  Pogotowie rówieśnicze

·  Spektakle profilaktyczne teatru „Przystanek dwójka” i „Przystanek  dwójka mini”

·  Wychowawcy

·  Pedagog szkolny

·  Psycholog szkolny

·  Nauczyciele

·  koordynujący

Bądź i ty

przyjacielem

policjanta

 

 

·   Kształtowanie wizerunku policjanta jako osoby, na którą można liczyć, gotowej do pomocy, dającej poczucie bezpieczeństwa

 

·  Zapoznanie uczniów
z zadaniami policji

·  Ustalenie na czym polega i jak przebiega współpraca w relacji - obywatel - policjant

 

·  Zapoznanie z policjantem

·  jako osobą prywatną

·   Wycieczka na komendę policji, poznanie specyfiki pracy policji
w różnych sekcjach

 

·   Spotkanie -„Jestem po to, aby pomagać"

·   Wywiad
z policjantem do gazetki szkolnej

·   Patrole ruchu drogowego
z udziałem uczniów

·   Zajęcia plastyczne - opracowywanie ulotek dla kierowców

 

·  Wychowawcy

·  Policja

·  Opiekun gazetki szkolnej

·  Nauczyciele

·  koordynujący

·  Policjant ruchu drogowego

·  Nauczyciel wychowawca

·  Nauczyciel plastyki