a. Czasownik to be – formy pełne i skrócone .

TWIERDZENIA

PYTANIA

PRZECZENIA

I am           I’m Am I ? I am not            I 'm not
You are      You're Are you ? You are not     You aren't
He is           He's Is he ? He is not          He isn't
She is         She's Is she ? She is not        She isn't
It is            It's Is it ? It is not            It isn't
We are       We're Are we ? We are not     We aren't
You are       You're Are you ? You are not     You aren't
They are     They're Are They ? They are not They aren'tb. Czasownik have got Czasownik - mieć

TWIERDZENIA

PYTANIA

PRZECZENIA

I have got Have I got ? I haven't got
You have got Have you got ? You haven't got
He has got Has he got ? He hasn't got
She has got Has she got ? She hasn't got
It has got Has it got ? It hasn't got
We have got Have we got ? We haven't got
You have got Have you got ? You haven't got
They have got Have they got ? They haven't got


c. Przymiotniki dzierżawcze ( Possessive adjectives ) – występują zawsze razem z rzeczownikiem :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

my - mój our - nasz
your - twój your - wasz
his - jego their - ich
her - jej
its - jego


d. Zaimki dzierżawcze ( Possessive pronouns ) – występują samodzielnie , nie łączymy ich z rzeczownikami

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

mine - mój ours - nasz
yours - twój yours - wasz
his - jego theirs - ich
hers - jej
-

e. Czas Present Simple ( teraźniejszy prosty ) używany jest do
opisu czynności powtarzających się z pewną regularnością , opisu
czynności dnia codziennego , upodobań I zwyczajów.

TWIERDZENIA

PYTANIA

PRZECZENIA

I cook Do I cook ? I don't cook
You cook Do you cook ? You don't cook
He cooks Does he cook ? He doesn't cook
She cooks Does she cook ? She doesn't cook
It cooks Does it cook ? It doesn't cook
We cook Do we cook ? We don't cook
You cook Do you cook ? You don't cook
They cook Do they cook ? They don't cookUwaga !


*Czasownik kończący się literami : -s , -sh , -ch , -x , -o , otrzymuje w 3. osobie liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących końcówkę -es.

I watch - He watches

You go - She goes

*Jeśli czasownik kończy się spólgłoską + y , wtedy -y zamieniamy na -i i dodajemy końcówkę -es.

They study - She studies

Charakterystyczne przysłówki : always (zawsze) , usually (zazwyczaj) , often (często) , sometimes (czasami) , rarely (rzadko) , never (nigdy).
f. Czas Present Continuous ( teraźniejszy ciągły ) pozwala opisać czynności, które wykonywane są w chwili mówienia.


TWIERDZENIA

PYTANIA

PRZECZENIA

I am cooking Am I cooking ? I'm not cooking
You are cooking Are you cooking ? You aren't cooking
He is cooking Is he cooking He isn't cooking
She is cooking Is she cooking ? She isn't cooking
It is cooking Is it cooking ? It isn't cooking
We are cooking Are we cooking ? We aren't cooking
You are cooking Are you cooking ? You aren'tcooking
They are cooking Are they cooking ? They aren't cooking


Uwaga !


*Czasowniki , które maja na końcu literkę -e gubią ją :

make - making

*Czasowniki , w których samogłoska stoi między dwiema spółgłoskami w akcentowanej sylabie , podwajają ostatnią spółgłoskę :

hit - hitting

Podwajanie nie występuje w przypadku spółgłoski "w"


row - rowing

*Wyrażenia często występujące w tym czasie :
now , at the moment , look ! , listen ! , today .